ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :