กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดารณี เหรียญทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรอุมา พิทักษ์
ครู คศ.3