วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
     ภายในปี 2563 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำในอำเภอท่าฉาง


กลยุทธ์ (Strategy)
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนคุณภาพ “ปั้นดิน ให้เป็นดาว”                                            
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูคุณภาพ “ Smart Teacher”
          กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการคุณภาพ “Total Quality Management”