พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
          1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศตวรรษที่ 21
          2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูคุณภาพ
          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นการบริหารจัดการคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goal)
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศตวรรษที่ 21
         2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นครูคุณภาพ
         4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพ