เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน  "ท่าฉางวิทยาคาร"

 

ขาว-แดงวิไล (หญิง)                   ขาว-แดงวิไล (ชาย)

ประทับใจของเรา (หญิง)                      ประทับใจของเรา (ชาย)

สถาบันเก่าของเราที่เคยศึกษา                 เราหมั่นพากเพียร

เล่าเรียนตำรับตำรา                            เราปรารถนา วิชาพาให้เราสดใจ

            ท่าฉางวิทยาคาร                    มีอุดมการณ์ ยึดมั่นไม่เคยหวั่นไหว

หมั่นทำความดี                                 ความดีที่อยู่ภายใน

เราพร้อมเพรียงใจ                              รักพวกรักสถาบัน

            มีระเบียบวินัย                       มานะอดทน

หลักเบาไม่บ่น                                   ร่วมใจร่วมแรงแข็งขัน

มีความสามัคคี                                   น้องพี่สีเลือดเดียวกัน

ช่วยกันสร้างสรรค์                               จรรโลงให้โรงเรียนเรา