ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภาพใน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.81 KB 146714
คู่มือสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.47 KB 146625
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ 146556
sar
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.17 KB 20724
ประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.17 KB 20719
ประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.22 KB 144140
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 144147
รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา 2562 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 146853
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.76 KB 146524
จดหมายข่าว
>จดหมายข่าว1 146386