คณะผู้บริหาร

นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892918236
อีเมล์ : panuwat@tchsc.ac.th

นางดารณี เหรียญทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0810833381
อีเมล์ : daranee@tchsc.ac.th

นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 0969174278
อีเมล์ : sopannarat@tchsc.ac.th

นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0821798661
อีเมล์ : pranon@tchsc.sc.th

นางสาววันวิสา ชูสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0848493727
อีเมล์ : wanwisa@tchsc.ac.th

นางสาวภาวศุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0831728856
อีเมล์ : phawasut@tchsc.ac.th