ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นาย สุขสันติ์ ทะตัน
ครูพี่เลี้ยง