ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุขสันติ์ ทะตัน
ครูพี่เลี้ยง