กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรียานันท์ ปานเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้องคำ สัตย์ซื่อ
ครูผู้ช่วย