กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียานันท์ ปานเมือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้องคำ สัตย์ซื่อ
ครูผู้ช่วย