กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมนัสวี อุตรภาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเบญจวรรณ บุญสิทธิ์
ครูผู้ช่วย