กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรนุช กังแฮ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา ชูสม
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย จันทร์แจ่มใส
พนักงานราชการ