กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรนุช กังแฮ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสพรรณรัตน์ ญาติพัฒน์
ครู คศ.2
อีเมล์ : Sopannarat-tokyo@hotmail.com

นางสาววันวิสา ชูสม
ครู คศ.1

นายลักษฎากรณ์ พรหมหีต
ครูอัตราจ้าง