กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรนุช กังแฮ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันวิสา ชูสม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา สังข์คร
พนักงานราชการ

นายวิทยา ชุมทอง
ครูอัตราจ้าง