กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญใจ กัลป์สุทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ อักษรจิตร์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ เขียนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย