กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ อักษรจิตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี ธนวัฒน์ เขียนสุวรรณ
ครู คศ.1