กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิยวิทย์ จันดี
ครูผู้ช่วย