กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยะวัฒน์ ทองสุก
ครู คศ.1