กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปราณนต์ สุวรรณฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปิยะวัฒน์ ทองสุก
ครู คศ.1
อีเมล์ : Piyawat@chiangkhan.ac.th