กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิดาภา เอียดเหลือ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภาวสุทธิ์ สังข์กุญชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีย์รัตน์ รอดอุณา
ครูอัตราจ้าง