กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิดาภา เอียดเหลือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภาวสุทธิ์ สังข์กุญชร
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : s_pawasut@yahoo.com

นางสาวสิมิลัญ กาเหว่าทอง
ครูอัตราจ้าง